Đăng Nhập 
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng

Tình hình sản xuất Đóng
Tham luận  
15/02/2011 3:13:55 CH
Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn xã hội

Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định mục tiêu là: “Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Ðảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa”.

 

Từ chủ trương này, Chính phủ, các Bộ, ngành đều xây dựng và ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có 19 tiêu chí với các nội dung: qui hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, tỉ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Theo đó, phấn đấu đến 2015 có 20% số xã và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

 

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 04/11/2008 thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ; Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 ban hành đề án về nông nghiệp nông dân nông thôn. Đặc biệt Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2011-2015) đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2015 có 21 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Điều này cho thấy quyết tâm xây dựng nông thôn mới giàu đẹp đã được quan tâm của nhiều cấp từ Trung ương, tỉnh đến huyện xã.

 

Chủ trương xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước vì vậy cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thu hút được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các thành phần xã hội, đề nghị thực hiện các giải pháp như sau:

 

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, xã và bộ máy giúp việc. Đây là cuộc vận động bao gồm nhiều lĩnh vực nên cần có đầy đủ các ngành trong hệ thống chính trị tham gia và cần có sự chỉ đạo thống nhất tập trung, đặc biệt Trưởng ban nên là người đứng đầu địa phương, có đủ thẩm quyền phân công và giải quyết công việc nhanh chóng. Bên cạnh đó, cần phải có bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất. Bộ phận này có một số cán bộ chuyên trách và một số cán bộ kiêm nhiệm, nhưng phải gọn nhẹ, chủ yếu là có giao nhiệm vụ rõ ràng và hình thành đồng bộ để thực hiện được thống nhất và hiệu quả.

 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng mục tiêu, nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong xã hội. Nội dung tuyên truyền gồm có các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới, các chính sách của Nhà nước, các công việc và dự án có liên quan, nhất là qui hoạch của xã và các giải pháp thực hiện. Phương thức tuyên truyền đa dạng, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội thảo, hội thi. Yêu cầu phải đạt là làm thế nào để cán bộ và nhân dân hiểu rõ chủ trương, nội dung và giải pháp thực hiện nhằm thống nhất hành động và chủ động thực hiện.

 

3. Tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, đúng qui trình và đồng bộ. Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chương trình hành động, các đề án, dự án xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh, huyện, xã. Trong đầu tư phát triển của các ngành, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu bức xúc, cần chú trọng đầu tư cho 21 xã đăng ký đến 2015 đạt xã nông thôn mới. Mỗi ngành phải xác định nhiệm vụ của mình là phải chỉ đạo đầu tư đạt tiêu chí của ngành mình ở các xã điểm chậm nhất là vào năm 2015. Ban chỉ đạo xã là chủ đề án xây dựng xã nông thôn mới, phải chủ động trong tổ chức thực hiện, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm với những nội dung, giải pháp và phân công thật cụ thể. Đối với những việc do tỉnh, huyện đầu tư cần có văn bản đề nghị, đối với những việc do xã đầu tư, vận động thì chủ động thực hiện. Có thể nói sự thành công phần lớn do chủ đề án nông thôn mới của xã.

 

4. Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới như quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn…Song song đó, tùy tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ có những chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương.

 

5. Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh nhằm tạo khí thế sôi nổi trong tổ chức thực hiện. Cần có thi đua trong nội bộ ngành để đạt các tiêu chí có liên quan, thi đua tổng hợp giũa các huyện, xã để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành xã nông thôn mới. Hình thức và nội dung thi đua cần có tính hấp dẫn đối với người tham gia. 

 

Với những nội dung và giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nêu trên, muốn thực hiện thành công phải huy động tổng lực của toàn xã hội, với sự đóng góp tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân. Trong đó Đảng và Nhà nước đóng vai trò vừa là người đưa ra chủ trương, cơ chế chính sách, vừa đầu tư và tổ chức thực hiện. Nhân dân là người thụ hưởng nên phải tích cực vừa đầu tư, vừa tham gia thực hiện. Các đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ,…tham gia hổ trợ. Những mối quan hệ này cần phải có kế hoạch phối hợp cụ thể, dưới sự lãnh đạo điều hành của Ban chỉ đạo các cấp, tin tưởng việc xây dựng xã nông thôn mới sẽ đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

                                                                   

        Phan Nhựt Ái GĐ. Sở Nông nghiệp& PTNT


Các tin đã đưa
  Năm 2010: ngành chế biến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam – một chặng đường nhìn lại  (17/01/2011)
  Tại sao bảo hộ giống cây trồng còn khiêm tốn  (13/01/2011)
  Kết quả thực hiện cấp nước sạch & VSMTNT năm 2010 và định hướng đến năm 2015  (10/01/2011)
  Áp dụng BMP trong nuôi cá tra – Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường  (07/01/2011)
  Khó khăn mới xuất hiện – Cơ hội và thách thức để con cá Tra Việt Nam phát triển bền vững  (27/12/2010)
  Hãy chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường  (15/12/2010)
  Cá tra - Khó khăn cả trong lẫn ngoài  (15/12/2010)
  Vĩnh Long với xây dựng giao thông nông thôn  (13/12/2010)
  Nỗi lo người dân xuống giống lúa Đông Xuân thời đổ mưa  (13/12/2010)
  Năm 2011 hoạt động nhập khẩu muối như thế nào?  (18/11/2010)