Đăng Nhập  
Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng
          
Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Trung tâm khuyến nông Đóng

I. Tổ chức bộ máy hoạt động gồm :

- Cấp tỉnh có 3 phòng : Kỹ thuật- đào tạo, Thông tin- quảng bá, Hành chánh - tổ chức và Trại lúa giống.

- Cấp huyện : có 8 trạm khuyến nông  của 7 huyện và thành phố.

- Biên chế có 58 cán bộ, trong đó có 5 thạc sĩ (8,62%), 45 đại học (77,58%), 3 cao đẳng (5,17% ), 3 trung cấp (5,17%) thuộc các ngành chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản, kinh tế và 4 cán bộ thuộc các ngành khác.

- Mạng lưới câu lạc bộ khuyến nông (CLBKN) các xã với 105 CLBKN với  3.923 thành viên tham dự với tính cách tự nguyện.

- Mạng lưới cộng tác viên khuyến nông:  98

II. Chức năng nhiệm vụ:

Trung Tâm Khuyến Nông là đơn vị sự nghiệp kinh tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn, được mở tài khoản tai kho bạc Nhà nước và có con dấu riêng để giao dịch công tác. Có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1.      Thông tin tuyên truyền:  

            Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, tiến bộ khoa học và công nghệ, thông tin giá cả thị trường, phổ biến những mô hình diển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thủy sản. Cụ thể: Xây dựng chuyên mục khuyến nông trên đài truyền hình, phát thanh, báo địa phương, xuất bản các ấn phẩm khuyến nông đa dạng như tờ tin, tờ rơi, tranh ảnh, áp phích, sổ tay khuyến nông, sách kỹ thuật, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm… phục vụ cho nhu cầu của từng đối tượng, hộ nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và hội nhập quốc tế.

2.      Bồi dưỡng tập huấn và đào tạo:

Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế, kỹ năng tiếp thị trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản cho người nông dân.

3.      Xây dựng và chuyển giao khoa học công nghệ:

Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với từng địa phương, đáp ứng cho nhu cầu người sản xuất, xây dựng các mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chuyển giao kết quả khoa học công nghệ từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

Sơ, tổng kết phổ biến các kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp trong đối tượng nông dân, đề xuất các hình thức khen thưởng thích đáng.

4.      Tư vấn dịch vụ:

Liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện vai trò cầu nối tư vấn dịch vụ khuyến nông đáp ứng nhu cầu của nông dân. Dịch vụ vật tư nông nghiệp và vật tư kỹ thuật theo hợp đồng kinh tế.

5.      Hợp tác quốc tế về khuyến nông, khuyến ngư:

Tham gia các hoạt động về khuyến nông, khuyến ngư trong các chương trình hợp tác quốc tế,  trao đổi kinh nghiệm khuyến nông, khuyến ngư với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức quốc tế. 

Địa chỉ : 35/10, Trần Phú , phường 4, Thị Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
            Điện Thoại : 0703.822 702 ; Fax : 0703.832 124;
            Email : khuyennongvl@yahoo.com

Tra cứu Cơ sở dữ liệu Đóng

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long